Історія кафедри математичного аналізу

Кафедра математичного аналізу ТДПУ була утворена в 1973 році на базі кафедри математики, яка існувала з 1951 року. Першим завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Ломакович (з 1973 до 1975 р.). Згодом керівництво кафедрою здійснювали: Д.М. Галан - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1975 до 1978 р.); В.Г. Габрусєв - кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1978 до 1985 р.); Г.П. Хома - доктор фізико-математичних наук, професор (з 1985 до 1990 р.). З 1990р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент В.А. Лотоцький.
У різні роки на кафедрі працювали Дручок В.П., Лисенко О.М., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Следзінський І.Ф.( кандидат педагогічних наук, професор); Маланюк К.П. (кандидат педагогічних наук, доцент), Дідик Г.В. (кандидат педагогічних наук, старший викладач), Горбайчук В.Й. (кандидат фізико-математичних наук, професор), Кравець В.П. (доктор педагогічних наук, член-кор. АПН України, нині ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка ), Хома Г.П. (доктор фізико-математичних наук, професор), Габрусєв В. Г. (кандидат фізико-математичних наук, доцент).
У даний час на кафедрі працюють кандидати фізико-математичних наук, доценти Габрель О.М., Гром'як М.І., Лотоцький В.А., Талюш М.О., Чорний В.З., Хохлова Л.Г., асистенти, кандидати фізико-математичних наук Габрусєв Г. В., Герасимчук В. Г., асистент Стаднік Т. М.

Наукова робота

На кафедрі ведуться наукові дослідження з таких проблем:

- підсумовування розбіжних рядів та послідовностей (Лотоцький В.А.);
- дослідження типової мультиплікативної структури аналітичних оператор-функцій (Талюш М.О.);
- побудова наближених проекційно-ітеративних процесів розв'язання багатоточкових задач для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь ( Габрель О.М.);
- асимптотичні методи дослідження крайових задач гіперболічного типу (Гром'як М.І.);
- чисельно-аналітичні методи дослідження розв'язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь і їх систем (Чорний В.З.);
- існування розв'язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних другого порядку гіперболічного типу (Хохлова Л.Г.);
- нарізна неперервність відображень, заданих на добутках топологічних просторів (Герасимчук В. Г.);
- контактна взаємодія кільцевих штампів з пружніми шарами (Габрусєв Г. В.);
- розсіювання електромагнітних хвиль тонкими проникливими пластинками (Стаднік Т. М).
Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано:
- монографій - 1;
- статей - 21;
- посібників - 7;
- методичні рекомендації та розробки - 4.

Навчальна робота

Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням навчального процесу як у вищій так і в середній школі, розробляючи різні курси лекцій і знаходячи нові підходи до викладання того чи іншого розділу чи теми навчальних дисциплін.

Поряд з цим, викладачами кафедри з цих проблем підготовлено і випущено такі матеріали:

· Чорний В.З. „Елементи математичної статистики” (довідковий посібник для студентів математичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів)

· Чорний В.З. „Вища математика.” Посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих учбових закладів.

· Хохлова Л.Г. „Вища математика. Програма, методичні вказівки та контрольні роботи для студентів-заочників”.

· Лотоцький В.А., Талюш М.О. „Базова програма з математики” (Математичний аналіз, фізико-математичний профіль навчання).

· Габрусєв Г. В. „Контактна задача про тиск двох кільцевих штампів на шар, в якому наявне поле залишкових деформацій”.