Наукова робота

 

Сфера наукових інтересів.

 

 Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

 1. "Електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників, металічних сплавів та конструкційних матералів" (виконавці кандидати фізмат наук, Дрогобицький Ю.В, кандидати технічних наук, доценти Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Мохун С.В. та асистент Чопик П.І.).
 2. "Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя" (виконавці кандидати пед. наук, доцент  Мацюк В.М., Корсун І.В., Федчишин О.М.).

 

 

Науково-дослідна робота студентів охоплена роботою студентського наукового товариства через проблемні групи, студентське конструкторське бюро, творчу майстерню з методики навчання фізики. Результати досліджень використовуються для виконання магістерських, дипломних і курсових робіт, а також у процесі самостійної та індивідуальної роботи.

 

Наукові групи:

 1. Актуальні проблеми методики викладання фізики.
 2. Використання НІТ при вивченні загальної фізики.
 3. Сучасні астрономічні дослідження.
 4. Вивчення теоретичної фізики з використанням новітніх інформаційних технологій.
 5. Студентське конструкторське бюро.
 6. Розробка та впровадження в навчальний процес лабораторних установок з використанням новітніх інформаційних технологій з використанням мікроконтролерів та комп’ютерної техніки.
 7. Творча майстерня з методики викладання фізики. Підготовлено матеріали для розвитку пізнавального інтересу до фізики, як науки і навчального предмету.

 

Одним із інноваційних напрямів наукових досліджень викладачів кафедри є залучення студентів та магістратів до виконання наукових проектів, що мають прикладний характер:

 • впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти;
 • використання електронних курсів у навчальному процесі, розробка інтерактивних навчальних матеріалів;
 • розробка та впровадження засобів контролю та аналізу здійснення дистанційного навчання.

 

Науково-методичні здобутки.

 

Бачинським Ю.Г. в темі «Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо-нікель» досліджено вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо і нікель. Створена методика дослідження впливу водню на міцнісні властивості сплавів. Досліджено вплив процесу гідридоутворення на дифузійні параметри водню у танталі. Висунуті проблеми експлуатації, виробництва і проектування енергетичних установок. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 6-тої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 24-25 вересня 2015 р.

Досліджено вплив водню і азоту на температуру точки Кюрі та константу магнітострикції функціональних магнітних матеріалів на основі РЗМ. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 7-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 13-16 вересня 2016 р.

Чопиком П.І. у темі «Відновлення 3D форми поверхні за даними про напівтони з використанням лінійних наближень» створений метод реконструкції 3D форми поверхонь за їх напівтоновими зображеннями. Підготовлена кандидатська дисертація для попереднього захисту.

Корсуном І.В. в темі «Формування пізнавального інтересу учнів до фізики як до навчального предмету та як до науки» розроблений спецкурс «Досягнення і перспективи розвитку фізики твердого тіла» сприяє формуванню компетентнісних якостей майбутнього викладача фізики. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, –  2015. – Випуск 21. – с. 100-102.

Обґрунтовано доцільність вивчення курсу «Історія науки і техніки» майбутніми вчителями фізики і математики. Метою навчального курсу є формування у студентів умінь та навичок аналізу і систематизації історичних фактів з розвитку науки і техніки. Акцент у вивченні даного курсу зроблено на дослідженні внеску українських вчених у розвиток світової науки і техніки. Наведено приклади здобутків українських вчених (медиків, біологів, хіміків, математиків, фізиків, конструкторів), які мають світове визнання. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред. кол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – С. 86-89.

Мацюком В.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» створена модель віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічних школах. Матеріали опубліковані у журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», –  2015. – Том 47. №3. – с. 36-48. Публікації стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні: 

      1. Мацюк В., Струж Н. Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2015.- 184 с.

 

      2. Мацюк В., Струж Н., Слободян О. Збірник задач з фізики. 7 клас. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 208 с.

      3. Мацюк В., Струж Н. Фізика. 7 клас. Робочий зошит. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 144 с.

 

      4. Струж Н., Мацюк В., Остап’юк С. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2016. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 432 с.

      5. Струж Н., Мацюк В. Фізика. 7 клас. Контрольні роботи. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.- 56 с.

 

Мацюком В.М., Бачинським Ю.Г., Чопиком П.І., Федчишин О.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» опубліковано матеріали, що стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні:

      1. П.Ф. Пістун, В.В. Добровольський, П.І. Чопик. Фізика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. – 208 с.: іл.

 

      2. Фізика. Збірник задач. 8 клас / В. Мацюк, Н. Струж, О. Сенишин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 192 с.

      3. Фізика. 8 клас. Контрольні роботи / В. Мацюк, Н. Струж. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 64 с.

      4. Фізика. 8 клас. Робочий зошит / Струж Н., Мацюк В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016 – 144 с.

      5. Струж Н. Фізика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 / Н.І.Струж, В.М.Мацюк, С.І.Остап’юк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.- 432 с.

      6. Мацюк В.М. Фізика. Збірник тематичних контрольних робіт. 7 клас / В.М.Мацюк, Н.І.Струж. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. - 96 с.

      7. Н.Струж, Ю.Бачинський, Л.Іванова. ЗНО. Розв'язник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. - 112с.

      8. Струж Н.І., Федчишин О.М. Фізика. Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. 10 клас. Рівень стандарту. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 32 с.

 

Мохуном С.В. у темі «Формування експериментальних та практичних вмінь студентів із загальної фізики та астрономії» Розроблені організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ «Механіка»). Матеріали опубліковано у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський. – Випуск 20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 205-209.

Розроблено і видано навчальний посібник, в якому систематично та доступно викладено фізичні основи механіки, який дасть змогу студентам освоїти теоретичний матеріал для його подальшого застосування при розв’язуванні практичних та експериментальних завдань. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки, обґрунтуванню фундаментальних теорій основних розділів механіки і встановленню меж їх застосовності:

Мохун С. «Фізичні основи механіки. Курс лекцій»: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 255 с.: іл.

 

Розроблено і видано навчальний посібник, в якому історія астрономії викладається як еволюційний процес однієї з найважливіших природничих наук, висвітлюється роль астрономії в розвитку культури від неоліту до наших днів. Посібник призначений для студентів, вчителів, однак може бути рекомендований і широкому колу читачів, які цікавляться історією світової науки.

Мохун С. «Історія астрономії. Курс лекцій»: Навч. посібн. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – 394 с.: іл.

 

 

За останні два роки викладачі кафедри брали участь у 7 конференціях:

 

 1. Міжнародна конференція «Digital age of teaching and learning – the role of national education systems». Франкфурт, ФРН. Frankfurt Book Fair (Будний Б.Є.)
 2. Міжнародна конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». Херсон, Херсонська державна морська академія (Басістий П.В., Бачинський Ю.Г, Мохун С.В.).
 3. Міжнародна конференція «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технічного профілю». Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Корсун І.В.)
 4. Регіональна конференція «Методичний супровід вчителів фізики на основі Web0 технологій». Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка (Мацюк В.М.).
 5. На базі нашого закладу спільно із Тернопільським обласним комунальнимінститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено два методичних семінари із вчителями фізики.
 6. Міжнародна конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування». Херсон, Херсонська державна морська академія (Бачинський Ю.Г.).
 7. Міжнародна конференція «Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей». Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Корсун І.В.)

 

За останні роки викладачами кафедри були захищені:

 1. Кандидатська дисертація на тему: «Перехідні теплові процеси у напівпровідниках» – Дрогобицький Ю. В. (2006 р.);
 2. Кандидатська дисертація на тему: «Взаємозв’язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних металах (V, Nb, Ta, Dd, Fe, B)» – Мохун С. В. (2008 р.);
 3. Кандидатська дисертація на тему: «Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл» – Корсун І. В. (2009 р.).

 

За останні два роки опубліковано 2 студентські роботи у студентському віснику. Захищено 10 дипломних та 2 магістерські роботи.

 

Співпраця.

 

Викладачі кафедри співпрацюють з численними науковими закладами: фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів; Київський національний державний університет ім. Т.Г. Шевченка; Київський національний державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, НАПН України, Львівська астрофізична обсерваторія.

Спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації бере участь у олімпіадах з фізики та астрономії.

Викладачі кафедри фізики і методики її викладання спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації беруть участь у підведенні підсумків щорічного конкурсу учнівських наукових робіт з фізики, що навчаються у Тернопільському відділені МАН України.

Спільно з обласним управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної освіти з метою профорієнтації та пошуку обдарованої молоді для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів проведено «Обласний фестиваль фізичного експерименту-2016».

Кафедра фізики і методики її викладання спільно з Тернопільською  обласною державною адміністрацією брала участь у Всеукраїнській акції, спрямованій на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, «Scientific Fun – наукові пікніки в Україні».