Історія кафедри інформатики та методики її викладання

18 лютого 2020

Кафедра інформатики  створена у 1988 році на базі кафедри математичного аналізу. Першими викладачами цієї кафедри стали вихідці з кафедри математичного аналізу: доцент І. Ф.Слєдзінський  (завідувач кафедри з дня заснування кафедри інформатики і до червня 1999 року), доцент З.А. Піх, доцент А. М.Ломакович, старший викладач Г. В.Дідик; інженером кафедри працював Я Г.Господарський, лаборантом  - П.М.Маланюк.

 Кафедра інформатики та методики її викладання Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка працює у напрямі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності. Зростання конкурентоздатності наукового та інноваційного потенціалу кафедри здійснюється завдяки акцентуванні уваги на ефективному маркетингу наукових результатів, інтенсифікації процесів впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень в освітній процес, економіку та соціальну сферу регіону та країни.

Метою стратегічного напряму є забезпечення визнання ролі університету та кафедри інформатики зокрема у знаннєвій економіці за рахунок створення системи трансферу результатів інтелектуальної діяльності співробітників кафедри та десимінації передових освітніх практик.

Кафедра послідовно впроваджує системи інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності. Тематика науково-дослідної роботи науковців кафедри орієнтована на потреби організацій та установ у наукоємній продукції, що забезпечує модернізацію освіти, економіки та соціальної сфери. Пріоритетом є активне просування науково-освітніх розробок кафедри на ринок товарів та послуг.

Сьогодні кафедру очолює доцент Балик Надія Романівна. Зараз на кафедрі працює 21 викладач, з них професор М. В. Приймак; доценти: С. В. Мартинюк, Г. П. Шмигер, Ів. М. Грод, Ін. М. Грод, В. Ю. Габрусєв, О. О. Струк, Г. Р. Генсерук, С. О. Лещук, В. П. Олексюк, О. Я. Романишин; асистенти: Я. П. Василенко, С. П. Струк, А. В. Вельгач, В. І. Галан, Г. М. Скасків, В. І. Мандзюк, Н. Б. Маланюк, О. Й. Карабін, Дудін О.В. Кафедра інформатики та методики її викладання успішно пройшла акредитацію і ліцензування ДАК України і одержала право на підготовку фахівців за напрямком «Інформатика» з галузі знань «Системні науки та кібернетика»

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами: бакалаври, спеціалісти та магістри. Кваліфікацію бакалавр студенти отримують після чотирьох років навчання. Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Інформатика» з галузі знань «Системні науки та Кібернетика»». Бакалаври з високим рівнем знань та вмінням проводити наукові дослідження продовжують навчання у магістратурі за спеціальністю «Інформатика». Студенти мають можливість здобути подвійний диплом — український та європейського зразка.