Працівники кафедри

Адреса: вул. В. Винниченка, 10, каб. 424, м. Тернопіль

В.о. завідувача кафедри:

Мохун Сергій Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

Історія кафедри фізики

У 1940 році був заснований фізико-математичний факультет. Тоді на факультеті існувала кафедра фізики і математики, якою завідував доц. Кікець Ю.О. 

У 1950 році, після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра фізики, якою керував доц. Захар'їн Г.П. У цей період на кафедрі працювало 8 викладачів. 

У 1969 році Кременецький педінститут перебазовується в м. Тернопіль і перейменовується в Тернопільський педагогічний інститут. В цей час, з 1970 року, кафедра фізики реорганізовується в кафедру фізики та методики викладання фізики. 

Керівництво кафедрою здійснювали доц. Захар'їн Г.П. (до 1969р.), доц. Лисенко Г.М., доц. Левінська М.Г., проф. Логвінов Г.М., доц. Гринчишин Я. Т., доц. Ткачук О.Д., доц. Дідора Т.Д., проф. Будний Б.Є.

В різні роки на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук: проф. Шанський Л.Й., Штівельман К.Я., Логвінов Г.М., професор, доктор педагогічних наук Будний Б.Є., доценти Андрієвський В.В., Медвідь А.Г., Чопик В.Ю., Ткачук О.Д., Лісняк П.Г., Вознюк С.Ю.

Навчальна робота

 

Кафедра фізики і методики її викладання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (1,5 роки).

 

Студентам фізико-математичного, інженерно-педагогічного, хіміко-біологічного, географічного факультетів викладачами кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

 • загальна фізика;
 • фізика з основами геофізики;
 • теоретична фізика;
 • методика навчання фізики;
 • астрономія;
 • методика навчання астрономії;
 • основи сучасної електроніки;
 • основи мікроелектроніки;
 • фізика твердого тіла;
 • методологія та організація наукових досліджень;

 

та спецкурси:

 

 • олімпіадні задачі з фізики як засіб творчого мислення;
 • основи матеріалознавства;
 • основи фізики твердого тіла;
 • фізика фундаментальних взаємодій;
 • фундаментальні фізичні експерименти;
 • моделювання електричних схем засобами комп’ютерної техніки та їх аналіз.

 

З усіх дисциплін створенні електронні навчально-методичні комплекси, які дають змогу студентам самостійно опрацьовувати лекційний матеріал, лабораторно-практичні завдання, а також здійснювати самоконтроль своїх знань.

 

Кафедра має в своєму підпорядкуванні фізичні лабораторії, в яких проводяться лабораторні експерименти з перевірки основних фізичних констант та законів.

 

Наукова робота

 

Сфера наукових інтересів.

 

Науковці кафедри працюють над розробкою важливих науково-дослідних проблем:

 1. "Електрофізичні, оптико-механічні властивості напівпровідників, металічних сплавів та конструкційних матералів" (виконавці кандидати фізмат наук, Дрогобицький Ю.В, кандидати технічних наук, доценти Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Мохун С.В. та асистент Чопик П.І.).
 2. "Шляхи і методи підвищення професійної підготовки вчителя" (виконавці кандидати пед. наук, доцент  Мацюк В.М., Корсун І.В., Федчишин О.М.).

 

Науково-дослідна робота студентів охоплена роботою студентського наукового товариства через проблемні групи, студентське конструкторське бюро, творчу майстерню з методики навчання фізики. Результати досліджень використовуються для виконання магістерських, дипломних і курсових робіт, а також у процесі самостійної та індивідуальної роботи.

 

Наукові групи:

 1. Актуальні проблеми методики викладання фізики.
 2. Використання НІТ при вивченні загальної фізики.
 3. Сучасні астрономічні дослідження.
 4. Вивчення теоретичної фізики з використанням новітніх інформаційних технологій.
 5. Студентське конструкторське бюро.
 6. Розробка та впровадження в навчальний процес лабораторних установок з використанням новітніх інформаційних технологій з використанням мікроконтролерів та комп’ютерної техніки.
 7. Творча майстерня з методики викладання фізики. Підготовлено матеріали для розвитку пізнавального інтересу до фізики, як науки і навчального предмету.

 

Одним із інноваційних напрямів наукових досліджень викладачів кафедри є залучення студентів та магістратів до виконання наукових проектів, що мають прикладний характер:

 • впровадження технологій електронного навчання у вищих та середніх закладах освіти;
 • використання електронних курсів у навчальному процесі, розробка інтерактивних навчальних матеріалів;
 • розробка та впровадження засобів контролю та аналізу здійснення дистанційного навчання.

 

Науково-методичні здобутки.

 

Бачинським Ю.Г. в темі «Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо-нікель» досліджено вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах системи залізо і нікель. Створена методика дослідження впливу водню на міцнісні властивості сплавів. Досліджено вплив процесу гідридоутворення на дифузійні параметри водню у танталі. Висунуті проблеми експлуатації, виробництва і проектування енергетичних установок. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 6-тої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 24-25 вересня 2015 р.

Досліджено вплив водню і азоту на температуру точки Кюрі та константу магнітострикції функціональних магнітних матеріалів на основі РЗМ. Результати досліджень опубліковані у матеріалах 7-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування», Херсон, 13-16 вересня 2016 р.

Чопиком П.І. у темі «Відновлення 3D форми поверхні за даними про напівтони з використанням лінійних наближень» створений метод реконструкції 3D форми поверхонь за їх напівтоновими зображеннями. Підготовлена кандидатська дисертація для попереднього захисту.

Корсуном І.В. в темі «Формування пізнавального інтересу учнів до фізики як до навчального предмету та як до науки» розроблений спецкурс «Досягнення і перспективи розвитку фізики твердого тіла» сприяє формуванню компетентнісних якостей майбутнього викладача фізики. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, –  2015. – Випуск 21. – с. 100-102.

Обґрунтовано доцільність вивчення курсу «Історія науки і техніки» майбутніми вчителями фізики і математики. Метою навчального курсу є формування у студентів умінь та навичок аналізу і систематизації історичних фактів з розвитку науки і техніки. Акцент у вивченні даного курсу зроблено на дослідженні внеску українських вчених у розвиток світової науки і техніки. Наведено приклади здобутків українських вчених (медиків, біологів, хіміків, математиків, фізиків, конструкторів), які мають світове визнання. Дані матеріали опубліковані у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [ред. кол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – С. 86-89.

Мацюком В.М. з теми «Актуальні проблеми методики викладання фізики» створена модель віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічних школах. Матеріали опубліковані у журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», –  2015. – Том 47. №3. – с. 36-48. Публікації стосуються тенденції розвитку методики фізики на сучасному рівні:

 

 1. Мацюк В., Струж Н. Фізика. Тематичні контрольні роботи. 7 клас Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2015.- 184 с.