Навчальна робота

На факультеті навчається майже 300 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), відповідно до яких здійснюється підготовка фахівців за ступенями освіти бакалавр і магістр.

На факультеті постійно ведуться пошуки з удосконалення навчального процесу, що є основним питанням в його діяльності. В умовах зменшення кількості аудиторних годин при підготовці майбутніх фахівців великий акцент зроблено на впровадження інноваційних технологій та активізацію самостійної і організацію індивідуальної роботи студентів.

При розгляді перспектив розвитку сучасної освіти в цілому, а тим більше, фізико-математичної, недостатньо орієнтуватися на необхідність передачі та засвоєння досвіду, накопиченого раніше. А тому, важливими при підготовці фахівців є вміння самостійно здобувати знання, вміти працювати з інформацією, аналізувати її, бачити і вирішувати різноманітні проблеми. Але в нашому розумінні – це не просто засвоєння інформації, а вміння творчо застосувати її для отримання знань. Саме тому самостійна пізнавальна діяльність студентів стала пріоритетною при вивченні всіх дисциплін, особливо, з часу впровадження кредитно-трансферної системи навчання.

Інноваційний підхід при організації самостійної та індивідуальної роботи зі студентами полягає у зміні форм роботи, організації спільної діяльності, використання різних інструментів. Самостійна робота полягає у створенні навчальних електронних ресурсів з використанням таких сучасних сервісів як вікі, блоги. Факультетська вікі-енциклопедія Фізмат-вікі, що спільно створюється багатьма студентами під час самостійної та індивідуальної роботи, дає можливість організувати сучасні банки даних цифрових ресурсів.

Щодо інноваційної діяльності, то вона в першу чергу пов’язана із розробкою та використанням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін кафедр та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення в мережі університету.

Навчальний процес на факультеті забезпечується відповідною матеріально-технічною базою. На факультеті функціонує 8 лабораторій з фізичного експерименту, а саме, механіки, молекулярної фізики, оптики і квантової фізики, електрики, радіоелектроніки та мікропроцесорної техніки, астрономії, методики навчання фізики, загальної фізики для інших факультетів. Матеріальна база факультету включає також 6 сучасних лабораторій з цифровим і мультимедійним обладнанням.

З метою досягнення вищого рівня підготовки фахівців передбачається:

  • продовження роботи щодо вдосконалення та покращення естетичного оформлення кабінетів, лабораторій;
  • модернізація фізичних та комп’ютерних лабораторій факультету для підвищення ефективності навчально-виховної діяльності студентів.

На перспективу в питаннях організації навчального процесу планується:

  • постійно оновлювати та удосконалювати навчальні плани спеціальностей і програми навчальних дисциплін з урахуванням інноваційних процесів, нормативних змін у вищій освіті.
  • підготовка до друку і видання навчально-методичної літератури відповідно до освітніх стандартів та інноваційних процесів у системі освіти.
  • оновлення навчально-методичних розробок, рекомендацій щодо самостійної роботи студентів, виконання курсових, магістерських робіт, проходження різних видів практик відповідно до чинних навчальних програм та нормативних вимог організації навчального процесу.
  • більш широке застосування у процесі навчання індивідуальних навчально-дослідних завдань, різноманітних форм інтерактивної практичної підготовки (рольові ігри, пробні фрагменти уроків, гурткових занять, тощо), що дозволить закріпити теоретичні знання та сформувати високі фахові компетентності студентів.
  • використання в навчальному процесі новітніх досягнень науки і техніки та програмного забезпечення, науково-технічної літератури, фахових видань університету та інших установ.

У процесі підготовки фахівців на факультеті значна увага приділялась не лише формуванню у них наукового світогляду, а й духовному збагаченню юнаків і дівчат.

На факультеті належним чином функціонує студентська рада, наукове товариство і студентське самоврядування. Ядром у проведенні всіх культурно-масових заходів був студентський клуб „Ляпас”, який був створений у 1989 році. Це було об’єднання кмітливих, творчих, веселих, активних, спортивних, одним словом, найцікавіших студентів фізмату.

На факультеті існують добрі традиції проведення тижнів кафедр, святкування Дня першокурсника, в програмі якого були батьківські збори студентів першого курсу і концерт художньої самодіяльності студентів факультету та інших виховних заходів. Особливої уваги заслуговують Дні факультету, започатковані з 1982 року. Це щорічні тематичні, надзвичайно цікаві, дотепні дні, в яких активну участь приймають як студенти, так і працівники факультету, це дні, які об’єднують всю фізматівську родину.

 Вже традицією стало щорічне відзначення колективом факультету Дня університету – добра нагода оцінити наші здобутки та досягнення, відзначити кращих працівників та студентів факультету. Особливої уваги заслуговує участь у відкритті Біблійного саду та освячення пам’ятника Біблії, створеного викладачами та студентами університету.

На факультеті ведеться активна спортивно-оздоровча робота (туристичні походи, змагання тощо). Студентство факультету славиться своїми досягненнями у спорті, займаючи призові місця. Працівники фізико-математичного факультету також беруть активну участь у спортивних змаганнях. Щороку команди викладачів факультету з баскетболу, волейболу, футзалу, шахів, тенісу займають призові місця.